عکاسی صنعتی-کارگاه جوشکاری
عکاسی صنعتی آزمایشگاه مهدیه
عکاسی صنعتی جواهرآلات
عکاسی نمایشگاه شرکت KMT
عکاسی نمایشگاه سَندول چین
عکاسی هوایی شرکت هواپیمایی معراج